Kategorie

Producenci

Koszyk  

Brak produktów

Wysyłka 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Razem 0,00 zł

Podane ceny są cenami brutto

Realizuj zamówienieREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-sap.pl

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy e-sap.pl, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "SAP" Wiesława Techmańska z siedzibą pod adresem: 81-351 Gdynia, Jana z Kolna 36, NIP: 586-102-03-20, zwane w dalszej części regulaminu "Sklepem".
 2. Sklep działa pod zarejestrowaną domeną e-sap.pl.
 3. Dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

II. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ DO REALIZACJI

 1. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową poprzez sieć Internet za pomocą stron internetowych pod domeną e-sap.pl.
 2. Informację handlową i usługową Sklep zamieszcza na stronie internetowej pod domeną e-sap.pl.
 3. Informacje o produktach, ich właściwościach i ceny produktów oraz informacje o usługach dostawy i ich cenie przedstawione na stronach internetowych Sklepu pod domeną e-sap.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych k.c..
 4. Zamówienia od Klientów przyjmowane są poprzez system zamówień na stronach internetowych Sklepu pod domeną e-sap.pl. Zamówienia można składać o dowolnej porze przez 7 dni w tygodniu.
 5. Zamówienie obejmuje wskazanie przez Klienta towaru, który zamierza nabyć, oraz dokonanie przez Klienta wyboru sposobu płatności za towar i sposobu jego dostawy do Klienta.
 6. Jedno zamówienie objęte jest jednym numerem identyfikacyjnym.
 7. Otrzymanie zamówienia Sklep potwierdza poprzez wysłanie informacji drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta. W informacji tej znajduje sie numer zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy sprzedaży towaru i wysyłkę towaru do Klienta.
 9. W związku z tym, że ilość towarów dostępnych w Sklepie jest ograniczona, Sklep realizuje zamówienia w kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.
 10. Zamówienie, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego regulaminu, zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar objęty zamówieniem znajduje się w magazynie sklepu i nie jest objęty innym zamówieniem.
 11. W wypadku towaru sprowadzanego na indywidualne zamówienie Klienta, termin realizacji zamówienia jest uzgadniany indywidualnie z Klientem, a zamówienie takie, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego regulaminu, zostanie zrealizowane jeżeli towar jest dostępny u dostawcy Sklepu i dostawca Sklepu dostarczy towar w czasie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia w terminie uzgodnionym z Klientem.
 12. Sklep może odmówić realizacji zamówienia jeżeli w dostarczonym towarze zostaną zauważone wady.
 13. Sklep anuluje zamówienie jeżeli nie będzie ono zrealizowane. Poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 14. Jeżeli zamówienie nie może być zrealizowane w stosunku do części towarów objętych zamówieniem, Sklep poinformuje o tym klienta za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Klient może wyrazić zgodę na realizację zamówienia w stosunku do dostępnej części towarów albo anulować zamówienie. Jeżeli w terminie 2 dni roboczych od poinformowania Klienta o niemożności realizacji zamówienia w części, Klient nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w pozostałej części, Sklep ma prawo do anulowania zamówienia w całości.
 15. Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu do chwili wysyłki towaru objętego zamówieniem. Poprzez zmiany w zamówieniu rozumie się zmianę ilości sztuk zamówionego towaru, w tym rezygnację  z wybranych produktów (wykreślenie z zamówienia).
 16. Nie ma możliwości, dodawania innych produktów do złożonego zamówienia. Jeżeli Klient zamierza nabyć produkty, których nie objął zamówieniem, winien złożyć na te produkty nowe zamówienie.
 17. W wypadku zamówienia, które uległo zmianie po jego złożeniu przez Klienta, Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem telefonicznie lub drogą elektroniczną celem ostatecznego wyjaśnienia zmian zamówienia, w szczególności celem ostatecznego sprecyzowania towaru w zamówieniu.
 18. Klient może anulować zamówienie do chwili zawarcia umowy wysyłki. Wówczas Sklep odstępuje od jego realizacji. Celem anulowania zamówienia należy powiadomić Sklep telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-sap.pl
 19. Jeżeli zamówienie, w którym Klient zobowiązał się do zapłaty należności z tytułu zamówienia (wartość produktów i cena dostawy) przy odbiorze towaru (dostawa przesyłką za pobraniem) może być zrealizowane z uwagi na dostępność towaru, Sklep przystępuje do jego realizacji: wystawia dokument sprzedaży i wysyła towar do Klienta.
 20. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego z klientem, celem potwierdzenia danych do wysyłki.
 21. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, jeżeli dane adresowe Klienta będą niepełne lub ich prawdziwość będzie budziła uzasadnione wątpliwości. Sklep drogą elektroniczną lub telefonicznie wezwie Klienta do uzupełnienia lub potwierdzenia danych. Takie wezwanie przerywa bieg terminu dostawy. Jeżeli dane nie zostaną potwierdzone lub uzupełnione przez Klienta, albo ich treść będzie nadal budziła uzasadnione wątpliwości, w terminie 2 dni roboczych po wezwaniu, zamówienie może zostać anulowane.
 22. Jeżeli Klient w zamówieniu zobowiązał się do zapłaty należności z tytułu zamówienia (wartość produktów i cena dostawy) poprzez przelew bankowy z góry (przedpłata na konto), Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym Sklepu. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w wypadku braku wpłaty całej należności z tytułu zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 23. Sklep potwierdza realizację zamówienia poprzez wysłanie informacji do Klienta drogą elektroniczną.

 

III. CENY TOWARÓW

 1. Ceny towarów zamieszczone w informacji handlowej Sklepu podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 2. Ceny usług dostawy towaru do Klienta i innych usług podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 3. Ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności w rozumieniu art. 66 k.c.
 4. Za ceny wiążące (cena towaru, cena usługi oraz cena dostawy do Klienta) uważa się ceny przedstawione przez Sklep na jego stronach internetowych w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Za wspólnym porozumieniem Sklepu i Klienta cena do zapłaty z tytułu zamówienia może być obniżona (rabat indywidualny) po złożeniu zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towaru, usług i cen usługi dostawy towaru do Klienta prezentowanych w informacji handlowej stronach internetowych Sklepu, w szczególności z tytułu promocji lub wyprzedaży towaru. Nie uchybia to pkt. III-4 tego regulaminu  (zmienione ceny nie wiążą Klientów co do towarów w zamówieniach złożonych przed ich zmianą).

 

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY, NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU ZAMÓWIENIA, SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Złożenie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy kupna-sprzedaży towaru objętego zamówieniem. Złożenie zamówienia przez Klienta i  potwierdzenie jego otrzymania przez Sklep nie stanowi jeszcze zawarcia umowy kupna-sprzedaży, a jedynie oświadczenie woli ze strony Klienta co do zawarcia takiej umowy.Dotyczy to odpowiednio usługi dostawy towaru do Klienta.
 2. Złożenie przez sklep oświadczenia woli o zawarciu umowy kupna-sprzedaży towaru zamówionego przez klienta następuje z chwilą wystawienia dokumentu sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Dotyczy to odpowiednio usługi dostawy towaru do Klienta.
 3. Zgodne oświadczenia woli Klienta i Sklepu o jakich wyżej mowa powodują zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Dotyczy to odpowiednio usługi dostawy towaru do Klienta.
 4. Fakturę VAT Sklep wystawia na życzenie Klienta. W pozostałych wypadkach wystawia paragon fiskalny.
 5. Pod pojęciem „dokumentu sprzedaży”, na potrzeby niniejszego Regulaminu, rozumie się paragon fiskalny oraz fakturę VAT.
 6. W wypadku gdy sprzedaż obejmuje więcej towarów niż jeden, Sklep zastrzega sobie prawo do wystawienia osobnych dokumentów sprzedaży dla różnych towarów celem ułatwienia procedury na wypadek zwrotu lub reklamacji oraz osobnego dokumentu sprzedaży usługi dostawy towaru do Klienta.
 7. Poprzez należność z tytułu zamówienia rozumie się sumę cen brutto zamówionych towarów i ceny brutto dostawy towaru do Klienta.
 8. Klient wybiera sposób zapłaty należności z tytułu zamówienia z możliwości wskazanych w systemie zamówień na stronach internetowych Sklepu.
 9. W wypadku wybrania w toku składania zamówienia sposobu zapłaty należności z tytułu zamówienia jako przelewu bankowego z góry na konto Sklepu (przedpłata na konto), nie należy dokonywać przedmiotowego przelewu bez wezwania przez Sklep. Sklep po zweryfikowaniu zamówienia pod kątem dostępności towaru i jego jakości (każdorazowo sklep przed wysyłką sprawdza jakość i dostępność towaru) wezwie Klienta, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta, do zapłaty należności z tytułu zamówienia na konto bankowe Sklepu.
 10. Przy dokonywaniu płatności z tytułu zamówienia przelewem bankowym Klient jest obowiązany podać  numer zamówienia w tytule przelewu.
 11. Wybierając w toku składania zamówienia sposób zapłaty należności z tytułu zamówienia poprzez pobranie przez kuriera  przy dostawie (przesyłka pobraniowa), Klient zobowiązuje się do zapłaty tej należności poprzez kuriera w tym terminie, tj. nie później niż w chwili dostawy. Wyjaśnia się, iż nieodebranie przez Klienta od kuriera przesyłki pobraniowej i nieuiszczenie zapłaty należności z tytułu zamówienia nie oznacza, że umowa umowa kupna-sprzedaży nie została zawarta. Sklep będzie dochodził roszczeń z tytułu niewywiązania się Klienta z zapłaty należności z tytułu zamówienia, jak i roszczeń powstałych w związku z nieodebraniem przesyłki towaru.
 12. Nie uchybia powyższe prawu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 13. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia form płatności za wybrane produkty do płatności przelewem bankowym z góry.

 

V. DOSTAWA (WYSYŁKA) TOWARU DO KLIENTA

 1. Dostawa towaru do Klienta dokonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 2. Sklep nie wysyła towaru poza granice Polski.
 3. Koszt dostawy towaru do Klienta ponosi Klient.
 4. W wypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Sklep realizuje dostawę towaru do Klienta jako usługę. Wystawia dla tej usługi dokument sprzedaży. 
 5. Elektroniczny system zamówień Sklepu umożliwia wybór jedynie dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 6. Sposoby dostaw i ceny dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej, w tym dostawy połączonej z pobraniem należności z tytułu zamówienia, wskazane są na stronach internetowych Sklepu. Domyślnie w systemie zamówień wskazana jest usługa dostawy przesyłką kurierską bez pobrania należności (przesyłka kurierska zwykła). W toku składania zamówienia Klient może zmienić tę opcję na usługę dostawy towaru połączoną z pobraniem zapłaty należności z tytułu zamówienia (przesyłka kurierska pobraniowa). Należność z tytułu zamówienia zostanie skorygowana odpowiednio.
 7. Pobranie zapłaty z tytułu zamówienia połączone z dostawą towaru do Klienta (przesyłka kurierska pobraniowa) stanowi jedną niepodzielną usługę, a koszt pobrania zapłaty ceny z tytułu zamówienia i przekazania jej na rzecz Sklepu jest wliczony w cenę usługi dostawy towaru za pobraniem wskazaną na stronach Sklepu.
 8. Dostawa towaru do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej dokonywana jest w terminie 14 dni roboczych od chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Sklep jednak dokłada wszelkich starań by realizowane zamówienia wysyłać niezwłocznie.
 9. W wypadku dostawy towaru sprowadzonego na indywidulane zamówienie Klienta, termin dostawy zostanie uzgodniony indywidualnie.
 10. Elektroniczny system zamówień Sklepu nie obejmuje dostaw za pośrednitwem Poczty Polskiej.
 11. Dostawy towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej Sklep może dokonać na wyraźne zlecenie Klienta, działając na zasadzie pełnomocnictwa. Wyjaśnia się, że wtedy zleceniodawcą takiej przesyłki jest Klient, a Sklep jedynie jego pełnomocnikiem reprezentującym Klienta przed Pocztą Polską. Sklep nie jest stroną umowy Klienta z Pocztą Polską. Oznacza to także, że nadawcą przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej i jej odbiorcą jest Klient.
 12. Decydując się na dostawę towaru Pocztą Polską Klient udziela Sklepowi następującego pełnomocnictwa z warunkami: Klient upoważnia niniejszym Sklep do zawarcia w imieniu Klienta i na jego rzecz umowy z Pocztą Polską. Pełnomocnictwo dotyczy wyłącznie zawarcia przez Sklep w imieniu Klienta tej jednej umowy w odniesieniu do wysyłki zamówionych towarów. Za swoje usługi Sklep jako pełnomocnik nie pobierze poza ceną za towar odrębnego wynagrodzenia. Pełnomocnik zobowiązuje się zachować dokumenty dotyczące zawarcia umowy z Pocztą Polską dla celów reklamacyjnych.
 13. Zamawiając wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej, Klient zobowiązuje do zwrotu na rzecz  Sklepu ponoszonych przez Sklep kosztów takiej przesyłki, nie później niż w chwili płatności należności za towar. 
 14. Sklep nie wysyła towarów przesyłką pobraniową za pośrednictwem Poczty Polskiej, jeżeli wartość przesyłki przewyższa kwotę 300zł.

 

VI. INFORMACJA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art.9 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Sklep informuje, że Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1 tej ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 3. Jednocześnie sklep informuje o wyjątkach od prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość wymienionych w art.10 ust. 3 przedmiotowej ustawy, który stanowi, że: Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w  art. 7 ust. 1,

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

 

VII. INFORMACJA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE CIĄGŁE LUB OKRESOWE

 1. Na podstawie art.9 ust.1 pkt. 11 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Sklep informuje, że zgodnie z art. 8 tej ustawy:    

1)   Umowa o świadczenie ciągłe lub okresowe może być zawarta na czas oznaczony albo nieoznaczony (art. 8 ust.1 tej ustawy).
2)  Umowę zawartą na czas dłuższy niż rok poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nieoznaczony (art.8 ust.2 tej ustawy).
3)  Jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia (art. 8 ust.3 tej ustawy).

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

 1. Zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od odstąpieniem od umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny należy dokonać niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 2. Zwrotowi podlega towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sklep odmówi przyjęcia zwrotu towaru jeżeli nie będzie on spełniał tego warunku.
 3. Odstąpienia od umowy zawartej na odległość można dokonać z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w art.10 ust.3 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Koszt dostarczenia do Sklepu towaru podlegającego zwrotowi w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient. Sklep nie będzie przyjmował przesyłek za pobraniem.
 5. Towar podlegający zwrotowi należy odesłać wraz z dokumentem zakupu.
 6. Zwrotu ceny towaru objętego odstąpieniem od umowy Sklep dokonuje przelewem na konto bankowe wskazane pisemnie przez Klienta albo za pomocą przekazu pocztowego.
 7. Zaleca się telefoniczny kontakt ze Sklepem przed rozpoczęciem procedury odstąpienia od umowy celem wyjaśnienia warunków zwrotu towaru i uniknięcia nieporozumień.

 

IX. REKLAMACJE

 1. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT).
 2. Celem przedstawienia towaru do reklamacji,  wypełnić formularz zgłoszenia reklamacyjnego i przesłać go wraz z towarem podlegającym reklamacji oraz dowodem zakupu w postaci dokumentu sprzedaży do siedziby Sklepu.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, powiadamiając Sklep o wadzie w ciągu 2 miesięcy od chwili jej stwierdzenia.
 4. Do rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają normy przepisane.

5.    Jednocześnie sklep informuje o wyjątkach od prawa odstąpienia od umowy zawartej      na odległość wymienionych w art.10 ust. 3 przedmiotowej ustawy, który stanowi, że:Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1)      świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

2)      dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3)      umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4)      świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5)      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6)      dostarczania prasy,

7)      usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.